Campus & Location

Address

Chinmaya Vidyalaya
646, Chokkanathar Koil Street, Kadampadi,
Nagapattinam-611 001.

Email

nagai_vidyalaya@yahoo.com

Phone Number

04365 248040 / 04365 249455